Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדיניות פרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

מרקטפלייס נדל"ן טק בע"מ (ח.פ. 51658938) ("החברה").מתייחסת בכבוד לפרטיות הגורמים המשתמשים באתר החברה, הפועל בכתובת האינטרנט https://manorgindi.com ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת החברה ("האתר").  

מדיניות זו תלמד אותך מהי מדיניות הפרטיות של האתר. היא סוקרת, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע אישי שתמסור לה ובמידע אישי שהיא עשויה לאסוף בעת שתשתמש באתר או תבצע פעולות שונות באמצעותו.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא"ל ועוד.

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לכל המינים.

מסירת פרטים ומידע אישי לחברה

השימוש הכללי באתר וצפייה בתכנים המתפרסמים בו אינם כרוכים ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי.

עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, מנגנוני יצירת קשר שונים עם החברה באמצעות טפסים מקוונים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום או במסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין או הטופס הרלבנטי. בעת רישום לרשימת התפוצה של החברה, יהיה עליך לבחור שם משתמש ולמסור את שמך המלא, כתובתך, מספרי טלפון, כתובת דוא"ל, ולסמן את תחומי העניין שעבורם תרצה שהחברה תעדכן אותך;

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את הפעולה באזור או הטופס הרלבנטי באתר. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי החברה במאגרי המידע שלה, ואלו יירשמו, ככל המתחייב על פי דין.

האתר כולל גם אזורים ייעודיים המיועדים לגורמים שונים בהם יתאפשר לך לעיין במידע אישי הנוגע אלייך, המצוי במאגרי המידע של החברה או שנמסר לחברה על-ידי הגורם הרלבנטי לפעילות. לרוב, הגישה לאזורים הללו תאפשר לאחר רישום, או באמצעות שם משתמש וסיסמה שיימסרו לך מבעוד מועד על-ידי הגורם הרלבנטי לתחום הפעילות שלך. בחלק מהמקרים ממשק המשתמש יאפשר לך לעדכן את המידע האישי שלך במאגר המידע הרלבנטי.

למעט היכן שמסירת המידע האישי מקורה בחובה חוקית מפורשת – אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

מדורי האתר המחייבים רישום, מסירת מידע אישי, או הזנת פרטי גישה שנמסרו לך מבעוד מועד, מיועדים למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד, למעט היכן שנקבע במפורש אחרת לפי דין. עלייך להימנע ממסירת מידע אישי לחברה אם גילך קטן מ-18 שנים.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים המקוונים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר.

רשתות חברתיות

החברה עשויה להעמיד למשתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים וכן החברה מפנה את משתמשי האתר לערוצי מדיה חברתית שונים של החברה, כגון העמודים שמפעילה החברה ב- Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter ועוד.

תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

השימוש במידע האישי

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף החברה במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות –  

 • כדי לאפשר לחברה לבצע את התפקידים שהוטלו עליה לפי דין, בין מכוח חוק ניירות ערך (לרבות תקנות, כללים או צווים שניתנו מכוחו), ובין מכוח כל הוראת דין אחרת;
 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו המקוונים, ולאפשר את פעולתו התקינה של האתר, בין היתר ככלי מקוון וכאתר הבית של החברה;
 • במדורים הרלבנטיים – כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך, במקרים המתאימים;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע והודעות מהחברה, לרבות עלוני מידע (כגון במקרה בו נרשמת לרשימות התפוצה של החברה), הודעות תפעוליות, מענה לפניות ששלחת לחברה ועוד;
 • ליצירת קשר איתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין החברה או מי מטעמה;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש .
מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן או לפי הוראות כל דין –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, כגון לקבלני משנה מטעמה של החברה, המעבדים מידע אישי אך ורק לצרכיה של החברה ובהתאם להנחיותיה;
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע האישי לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • על-פי בקשתך המפורשת.
Cookies

החברה עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר המחייבים רישום.

אבטחת מידע

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, ופועלת בהתאם להוראות הדין בעניין זה.

עודכן לאחרונה: 03/03/2023